Ulusal bildiriler

1 Keskin N, Güneren E, Kuran B, Aydın H. No Man’s Land Bölgesindeki Fleksör Tendon Yaralanmalarında Chow tipi Erken Dinamik Atel ile Statik Atelin Karşılaştırılması (Sözlü bildiri). 3.El Cerrahi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi 17-18 Mayıs 1993 Nevşehir.
2 Yaman S, Aydın S, Yavaş F, Güneren E, Baş L. Diabetik ayaktaki doku defektlerinin tamirinde hiperbarik oksijen tedavisinin yeri (Sözlü bildiri). XV. TPRECD Kongresi 26-29 Eylül 1993 İstanbul.
3 Yaman S, Güneren E, Aydın S, Akbay S, Baş L. Diabetik ayak tedavisinde HBO tedavisinin cerrahiye etkisi (Sözlü bildiri). I.Vakıf Gureba Tıp Kongresi 5-9 Aralık 1994 İstanbul
4 Akbay S, Güneren E, Çek Dİ. Travmatik Damak Yarığı Olgusu (Poster sunumu) I.Vakıf Gureba Tıp Kongresi 5-9 Aralık 1994 İstanbul.
5 Çek Dİ, Ergün SS, Güneren E, Akbay S, Çek M. Genital ve perianal bölge yanıklarında tedavi (Sözlü bildiri). XVII. TPRECD Kongresi 20-25 Eylül 1995 Girne.
6 Güneren E, Özsoy H, Özkul H, Alpay U. Damak yarıklı hastalarda effüzyonlu otitis media gelişiminin önlenmesinde erken ventilasyon tüpü uygulaması ve sonuçları (Sözlü bildiri). XVII. TPRECD Kongresi 20-25 Eylül 1995 Girne.
7 Güneren E, Tümerdem Y. Malpractice Nedir? Ne değildir? Nasıl Önlem Alınabilir? (Poster sunumu) II. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 4-8 Aralık 1995 İstanbul.
8 Uğurlu K, Özsoy Z, Akbay S, Güneren E, Eryılmaz E. Hastanemizde İlk Başarılı Serbest Flep Uyg. (Poster sunumu) II. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 4-8 Aralık 1995 İstanbul.
9 Özsoy Z, Uğurlu K, Güneren E, Eryılmaz E. Ağır Kulak Deformite ve Yokluğunda Tek veya Cok Seanslı Rekonstrüksiyonların Karşılaştırılması (Sözlü bildiri) XVIII. TPRECD Kongresi 04-08 Eylül 1996 Bursa.
10 Özsoy Z, Güneren E, Eryılmaz E, Ulay M. Süperior Medial Pediküllü Meme Redüksiyonlarımız (Sözlü bildiri) Estetik Plastik Cerrahi Derneği 1. Bilimsel Toplantısı 15-17 Mayıs1997 Manavgat.
11 Ulay M,  Özsoy Z, Güneren E, Eryılmaz E, Gençoğlu U. Nadir bir Cleft Hand Olgusu (Poster sunumu) XIX.TPRECD Kongresi 02-07 Eylül 1997 Antalya.
12 Eryılmaz E, Güneren E, Özsoy Z, Olcay E, Ulay M. Süral Sinir Nörokütan Flep ile Rek.: Olgu Sunumu (Poster sunumu) XIX. TPRECD Kongresi 02-07 Eylül 1997 Antalya.
13 Özsoy Z, Eryılmaz E, Güneren E, Kutlu Hİ, Ulay M. Pediküllü Fibula Transpozisyonu: Olgu Sunumu (Poster sunumu) XIX. TPRECD Kongresi 02-07 Eylül 1997 Antalya.
14 Uğurlu K, Özsoy Z, Akbay S, Güneren E, Eryılmaz E. Sinir Defekti Onarımlarında Ven Grefti İle Sinir Greftinin Karşılaştırılması (Sözlü bildiri) XIX. TPRECD Kongresi 02-07 Eylül 1997 Antalya.
15 Eryılmaz E, Özsoy Z, Güneren E, Olcay E. Dorsal İnterosseoz Flep ile Onarım (Poster sunumu) IV. Vakıf Gureba Tıp Kongresi 3-6 Aralık 1997 İstanbul.
16 Özsoy Z, Güneren E, Eryılmaz E, Ulay M. Ağır Dudak ve Burun Deformitelerinde Kombine Estetik Tedavi (Sözlü bildiri) 2. Ulusal Estetik Cerrahi Kongresi, 20-24 Nisan 1998 Cerrahpaşa İstanbul.
17 Özsoy Z, Güneren E, Eryılmaz E. Ağır Yanıklı Kulak Deformitelerinin Tek veya Çok Seanslı Rekonstriksiyonlarının Karşılaştırılması (Sözlü bildiri) 100. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Yanık Toplantısı GATA, 23-25  Mayıs 1998 Ankara.
18 Güneren E, Demir A, Kobak Ö, Keskin M,  Orak İ,  Uysal OA.  Periorbital Multiple Lacerasyonda Geç Primer Onarım : Olgu Sunumu (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu, 21-25 Mart 1999 Kartalkaya.
19 Güneren E, Eroğlu L, Koçak İ, Uysal OA, Demir A. Abdominoplastide Çok Aşağıdan Yapılan İnsizyonun İdrar Kaçırmanın Düzelmesine Etkisi (Poster sunumu) V. Estetik Plastik Cerrahi Kongresi ve II. Estetik Cerrahi Eğitim Kursu, 1-4 Eylül 1999 Ankara
20 Eryılmaz E, Özsoy Z, Ulay M, Güneren E, Gençoğlu U,  Okur İ. Alt Ekstremite Onarımında Joker Flep : Süral Nörokütan Flep ile Klinik Deneyimlerimiz (Sözlü bildiri) XXI. TPRECD Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 1999 Kuşadası.
21 Güneren E, Eroğlu L, Keskin M, Demir A, Uysal OA. Maksiller Sinüs Obliterasyonunda “Bukkal Fat Pad” Flebinin Kullanılması (Poster sunumu) XXI. TPRECD Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 1999 Kuşadası.
22 Eroğlu L, Keskin M, Güneren E, Uysal OA. Greft Bohça Pansumanı için Saç Tokası kullanımı (Poster sunumu) XXI. TPRECD Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 1999 Kuşadası.
23 Akbaş H, Kandemir B, Karacaoğlan N, Güneren E, Eroğlu L, Keskin M, Uysal OA. Elin palmar subkütanöz anjiolipoması: Vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 14-19 Mart 2000 Makedonya.
24 Akbaş H, Akpolat İ, Güneren E, Eroğlu L, Uysal OA. Rinoplasti sonrası ender bir komplikasyon: Nöroma (Sözlü bildiri) TPRECD Kış Semp.. 14-19 Mart 2000 Makedonya.
25 Akbaş H, Demir A, Güneren E, Eroğlu L, Keskin M, Çepni H, Orak İ, Şimşek T, Acar M, Uysal OA. Mandibula fraktürleri ile ilgili deneyimlerimiz (Sözlü bildiri) TPRECD Kış Sempozyumu. 14-19 Mart 2000 Makedonya.
26 Tuncer S, Güneren E. Plastik sanatlar kapsamında heykel eğitimi aracılığıyla Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanlarında konstrüksiyon ve boyutsallık kavramlarının geliştirilmesi (Sözlü bildiri) VI. Ulusal bilgi çağı ve sanat sempozyumu HÜ  Güzel sanatlar Fakültesi 8-10 Mayıs 2000 Beytepe Ankara.
27 Eroğlu C, Hökelek M, Güneren E, Sünbül M, Aydoğan S,  Uysal OA.  Plastik Cerrahide Kullanılan Sülük (Hirudo medicinalis)”lerden İzole Edilen Aeromonas Hydrophila”ların Antibiotik Duyarlılık ve İndüklenebilir Beta-Laktamaz Oranları (Poster sunumu) 15. ANKEM Kongresi 5-10 Haziran 2000 Kemer.
28
Güneren E, Eroğlu L, Akbaş H, Keskin N, Uysal OA, Hokelek M, Eroğlu C. Nipple-areola konjesyonunda Hirudo medicinalis Kullanımı (Poster sunumu) VI. Estetik Plastik Cerrahi Kongresi(Türk-Fransız ortak günleri) 15-18 Haziran 2000 Bodrum.
29
Güneren E, Keskin N, Orak İ, Uysal OA. Tek Taraflı Dudak Yarığı Onarım Sonuçlarımızın Fotogrammetrik Yöntemle Değerlendirilmesi (Sözlü bildiri) XXII. TPRECD Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2000 İzmir.
30 Güneren E, Keskin N, Orak İ, Şimşek T, Uysal OA. Damak Yarığı Onarım Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi (Sözlü bildiri) XXII. TPRECD Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2000 İzmir.
31 Eroğlu L, Güneren E, Keskin M, Uysal OA, Tomak Y.  Extended V-Y Flep ile Midplantar Defektin kapatılması:Olgu Sunumu (Poster sunumu) XXII. TPRECD Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2000 İzmir.
32 Güneren E, Arıtürk E, Keskin M, Kalaycı AG, Uysal OA. Suçiçeği Komplikasyonu Olarak Pediatrik Olguda Fournier Gangreni (Poster sunumu) XXII. TPRECD Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2000 İzmir.
33 Hokelek M, Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Orak İ, Eroğlu C, Acıcı M. Dekübit ülseri zemininde yerleşen bir myasis olgusu (Poster sunumu) II. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi 25-29 Eylül 2000 Şanlıurfa
34 Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Orak İ, Uysal OA.  Zigomatik ark kırıklarının tedavisinde kullanılan foley kateter balonunun görüntülenmesi (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001 Abant.
35 Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Şimşek T, Uysal OA. Travmatik Glob Luksasyonu: (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001 Abant.
36 Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, Demir A, Çepni H, Uysal OA. Deri Grefti.. Cerrahi Eldiven Kullanımı (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001.
37 Eroğlu L, Güneren E , Akbas H, Demir A, Keskin M, Uysal OA. Mikrocerrahi pratik uygulamalarında insan saçının sütür materyali olarak kullanılması (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001 Abant.
38 Akbas H, Uysal OA, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Epileptik Hastalarda Tekrarlayan Yanıklar (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 200 .
39 Akbas H, Uysal OA, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Ayyıldız M. İlginç bir termal yanık sebebi;bardak çekme (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart.
40 Akbas H, Uysal OA, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Ateşli Silah Yaralanmalarına Bağlı Maksillofasiyal Yaralanmalı Olgularımız (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001 Abant.
41 Akbas H, Uysal OA, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Doğum sırasında mandibula kırığı;olgu sunusu (Poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu. 15-18 Mart 2001.
42 Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Orak İ, Şimşek T, Uysal A. Klasik ve reverse abdominoplastinin aynı hastada kombine kullanımı;olgu sunumu (Poster sunumu) VII. Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi ve ISAPS mini Kursu 12-15 Nisan 2001 Antalya
43 Eroğlu L, Akbas H, Güneren E, , Demir A, Uysal A, Barış S, Demircan S. Rinoplasti operasyonu sonrası gelişen ender bir komplikasyon;pnömotoraks (Poster sunumu)  VII. Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi ve ISAPS mini Kursu 12-15 Nisan 2001 Antalya
44 Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Uysal A, Karacaoğlan N, Keskin M, Çepni H. Tek taraflı lateral osteotomili rinoplasti olgularımız (Poster sunumu)  VII. Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi ve ISAPS mini Kursu 12-15 Nisan 2001
45 Akbas H, Keskin M, Güneren E, Eroğlu L, Demir A. Kolumella Burun Tabanı ve Üst Dudağın Aynı Anda ve Tek Seansta Rekonstrüksiyonu (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
46 Demir A, Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Orak İ. Meningokoksemik Septisemiye Bağlı Cilt Nekrozları: Olgu (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul.
47 Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Keskin M. Enfekte Pacemaker Tedavisinde PM Flebi Kullanımı (Poster sunumu) XXIII: TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İst
48 Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Keskin M, Orak İ, Uysal OA. İskial Bası Yaralarının Tedavisinde Dedermalize Posterior Thigh Flebin Dolgu Materyali Olarak Kullanılması (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
49 Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Kobak Ö, Çepni H, Uysal A. Extended groin flep kullanarak vajinal rekonstrüksiyon (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
50 Demir A, Uysal A, Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Çepni H. Constructed ear onarımında üçlü flap kullanımı (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
51 Demir A, Uysal A, Akbas H, Güneren E, Eroğlu L, Şimşek T. Flap on Flap (Poster sunumu) XXIII. TPRECD Kongresi 27- 30 Eylül 2001 İstanbul.
52. Akbaş H, Eroğlu L, Güneren E, Uysal OA. Testiküler replasman materyali olarak saçın kullanımı; deneysel çalışma (Sözlü bildiri) XXIV. TPRECD Kongresi 18-20 Ekim 2002 Ankara.
53 Akbaş H, Güneren E, Eroğlu L, Demir A, Uysal OA. Mandibulada osteosarkoma: 2 olgu sunumu (Poster sunumu) XXIV. TPRECD Kongresi 18-20 Ekim 2002 Ankara.
54 Demir A, Orak İ, Birinci H, Akbaş H, Güneren E, Eroğlu L. Periorbital nekrotizan fasciitis:Olgu sunumu (Poster sunumu) XXIV. TPRECD Kongresi 18-20 Ekim 2002
55 Eroğlu L, Güneren E, Akbaş H, Demir A. Travmatik hemipelvektomi:olgu sunumu (Poster sunumu) XXIV. TPRECD Kongresi 18-20 Ekim 2002 Ankara.
56 Eroğlu L, Şimşek T, Akbaş H, Güneren E. Saç sütürün deneysel mikrovasküler cerrahi pratik uygulamalarında kullanımı (poster sunumu) XXV. TPRECD Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun.
57 Özbek N, Güneren E, Yıldız L, Meydan D, Çakır Ş, Çoşkun M. İki farklı radyoterapi şemasının yara iyileşmesi ve doku gerilimine etkilerinin değerlendirilmesi: deneysel çalışma (sözlü bildiri) XXV. TPRECD Kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun
58 Güneren E, Karacalar S. Miadında gebelik ve %20 el ve yüz yanığı olgusunda ultidisipliner yaklaşım ve bir dizi rekonstrüktif cerrahgirişim uygulaması (poster sunumu) Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği 3. Kongresi 29-30 Eylül 2005
59 Eroğlu L, Güneren E, Yağmur Ç, Türk T, Özer M. Ortognatik cerrahi komplikasyonlarımız (sözlü bildiri) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006
60 Güneren E, Çiftçi M. Eyer burun tedavisinde tek parça kemik grefti ile dorsum, septum, internal nazal valv ve kolumella rekonstrüksiyonu (yelken greft) (poster sunumu) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006 Ankara
61 Öztürk N, Güneren E. 11 aylık vakada onikokriptozis (poster sunumu) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006 Ankara
62 Söylemez F, Güneren E. Sakral bölgeden kuyruk şeklinde dev nörofibrom kitlesinin eksizyonu (poster sunumu) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006 Ankara
63 Süer K, Yağmur Ç, Güneren E, Karacalar A. Hasta eğitim seminerleri (sözlü sunum) XXVIII TPRECD Kongresi 20-23 Eylül 2006 Ankara
64 Güneren E. Rhinoplasti hakkında söylenmiş özlü sözler (poster sunumu) TPRECD Kış Sempozyumu 15-17 Mart 2007 Bursa
65 Demir A, Demirtaş Y, Çiftçi M, Tayfur V, Güneren E. Alt ekstremitenin kemik örtücü yumuşak doku rekonstrüksiyonunda perforatör deri ve kas-deri serbest fleplerinin karşılaştırılması (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
66 Demirtaş Y, Öztürk N, Tayfur V, Güneren E. Postoperatif antikoagülasyonun serbest doku transferi komplikasyonuna etkisi (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 1720 Ekim 2007 Eskişehir
67 Demirtaş Y, Öztürk N, Çengel S, Ünal R, Koyuncu M, Güneren E, Karacalar A. Baş-boyun bölgesi rekonstrüksiyonunda KBB-Plastik Cerrahi işbirliğini olumlu etkileyen faktörler (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
68 Demirtaş Y, Öztürk N, Kelahmetoğlu O, Tayfur V, Demir A, Güneren E, Karacalar A. Serbest flep endikasyonu tartışılan 200 olgunun analizi (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
69 Demirtaş Y, Öztürk N, Güneren E, Karacalar A. Serbest flep reeksplorasyon endikasyonları ve kurtarılma oranları (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
70 Kelahmetoğlu O, Engin MS, Demirtaş Y, Demir A, Güneren E. Rekonstrüksiyon mu amputasyon mu? (sözlü bildiri) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
71 Neimetzade T, Aslan O, Demirtaş Y, Güneren E. Yüksek enerjili üst ekstremite amputasyonlarında deneyimlerimiz (poster sunumu) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
72 Demirtaş Y, Kelahmetoğlu O, Engin MS, Güneren E. Flep verici alanı olarak skarlı bölgenin tercih edilmesi (poster sunumu) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007
73 Demirtaş Y, Çiftçi M, Söylemez F, Güneren E, Karacalar A. Çoklu replantasyonlarda başarıyı etkileyen faktörler (poster sunumu) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
74 Demirtaş Y, Öztürk N, Kelahmetoğlu O, Güneren E. Pediküllü DİEAP flep ile glans penis rekonstrüksiyonu (poster sunumu) XXIX. TPRECD Kongresi 17-20 Ekim 2007
75 Güneren E, Neimetzade T, Yıldız L. Deri kanseri nedeniyle son 8 yılda tedavi ettiğimiz 803 olgunun değerlendirilmesi, retrospektif analiz (poster sunumu) XXX. TPRECD Kongresi 15-19 Ekim 2008 Antalya
76 Yağmur Ç, Güneren E, Neimetzade T, Kefeli M. Tavşan aşırı dermal skarlaşma modelinde duyu denervasyonunun etkileri;kantitatif değerlendirmeler. XXXI.TPRECD Kongresi 17-21 Ekim 2009 Adana
77 Demirtaş Y, Kelahmetoğlu O, Çiftçi M, Tayfur V, Demir A, Güneren E. Alt ekstremitenin yumuşak doku rekonstrüksiyonunda kullanılan serbest anterolateral uyluk flebi ve serbest kas/kas deri fleplerinin karşılaştırılması (sözlü bildiri) XXXI.TPRECD Kongresi 17-21 Ekim 2009 Adana
78 Söylemez F, Güneren E, Eroğlu L, Sönmez A. Premaksiller defekt için dil flebi tekniği ile dili damağa yapıştırmak. (poster sunumu) XXXI.TPRECD Kongresi 17-21 Ekim 2009
79 Güneren E, Söylemez F, Sönmez A, Demir B. Lateral bazlı alın flebinin bıyık şeklinde nazolabial defekte adaptasyonu. (poster sunumu ) XXXI.TPRECD Kongresi 17-21 Ekim 2009
80 Neimetzade T, Güneren E, Yağmur Ç, Arslan O, Süllü Y. Kas defektinin rekonstrüksiyonunda uygulanan farklı modellerin kas rejenerasyonu üzerine etkisi;karşılaştırmalı çalışma. XXXI. TPRECD Kongresi, 17-21 Ekim 2009
81 Şimşek T, Keleş MK, Aksakal İA, Tayfur V, Demir A, Güneren E, Polat AV. Önkol seviyesindeki damar onarım sonuçlarımızın değerlendirilmesi:Retrokspektif çalışma. (sözlü bildiri) XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
82 Görgün S, Genç D, Atilla A, Kurt A, Güneren E. Yanık merkezimizdeki Acinetobakter kontaminasyonu ve eliminasyon mücadelemiz. (e-bildiri) XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
83 Şimşek T, Sönmez A, Demir A, Eroğlu L, Güneren E, Tayfur V, Yıldız L. Kutanöz malign melanomlu 84 hastaya ait klinik deneyimlerimiz. (e-bildiri) XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
84 Eryılmaz E, Genç B, Yağmur Ç, Kurt A, Güneren E. Meme küçültme ve dikleştirmede santral glanduler ve süperomedial dermal pedikül kombinasyonu. (sözlü bildiri) XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
85 Güneren E, Kurt A. Meme deepitelizasyonunda iki farklı yöntemin (bistüri ve makas) kolaylık, süre ve derinlik (güvenilirlik) açısından karşılaştırılması. (sözlü bildiri) XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon
86 Genç D, Aktaş S, Ceylan A, Katrancı AO, Kurt A, Görgün S, Güneren E. Yanık merkezimizde son bir yılda tedavi ettiğimiz 241 hastanın değerlendirilmesi ve tam (gerçek) maliyet analizi.(sözlü bildiri) XXXII. TPRECD Kongresi, 15-19 Eylül 2010 Trabzon

Bir cevap yazın